מבוא 

 1. אתר "קריקטורות וקומיקס" (להלן: "האתר") הינו אתר ברשת האינטרנט, המהווה חנות וירטואלית לרכישת מוצרים ושירותים על ידי ציבור הגולשים ברשת האינטרנט. בעל האתר ומפעילו הינו דניאל ווליך בעל החברה ״קריקטורות וקומיקס״ ע.מ 303628135, רח' הר סיני 8 רעננה 4330708 (להלן:"קריקטורות וקומיקס").
 2. פעולה באתר הינה כל פעולה המבוצעת באתר, כמו רכישת מוצרים ו/או שירותים המוצעים באתר (להלן: "פעולה").
 3. הוראות תקנון זה יחולו על כל פעולה שתבוצע על ידי "המשתמש", כהגדרתו להלן, באתר.
 4. תקנון זה מהווה חוזה התקשרות מחייב בין המשתמש ובין קריקטורות וקומיקס, לכל דבר ועניין. מובהר כי גלישה באתר ו/או ביצוע פעולות באתר, מהוות הסכמת המשתמש לקבל ולנהוג על פי הוראות התקנון. אם אינך מסכים לתנאי מתנאי תקנון זה, הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר. ויודגש, כל המבצע פעולה באתר מצהיר כי הנו מודע להוראת תקנון האתר ומקבלם, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תקנון וכללי השתתפות אלו.
 5. לצורך תקנון זה, "משתמש" – כל אדם, לרבות חברה, רשאי להשתמש באתר, לרבות לבצע פעולות באמצעות האתר, הכל בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:

המשתמש הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות; במידה והנך קטין (מתחת לגיל 18) או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, הנך נדרש לידע את הוריך ו/או את האפוטרופוסים החוקיים שלך ("ההורים") בדבר הוראות תקנון זה ולקבל את אישורם לביצוע כל פעילות, מכל סוג שהוא, במסגרת האתר. על ההורים חלה אחריות ליידע את הקטינים המעוניינים לגלוש באתר בדבר התקנון וכן לפקח על פעילות הקטינים בכדי שהקטינים יפעלו על פי תנאי תקנון זה. כל פעילות אשר תבוצע על ידי הקטינים באתר מהווה הסכמה של הקטינים ו/או ההורים לאמור בתנאי התקנון.

 • המשתמש הנו בעל כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף.
 • המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני פעיל ברשת האינטרנט.

תנאים כלליים

 1. מובהר כי קריקטורות וקומיקס רשאי, על פי שיקול דעתו, להפסיק את פעילות האתר בכל עת וללא הודעה מראש.
 2. קריקטורות וקומיקס שומר לעצמו את הזכות למנוע את הגישה לאתר ו/או לאפשרות לבצע רכישות באתר ו/או לבטל השתתפות של משתמש שהתנהגותו אינה הולמת או שאינה לפי תקנון השימוש, או המנסה לפגוע בניהולו התקין של האתר.
 3. תקנון זה ניתן לשינוי ו/או עדכון בכל עת ע"י קריקטורות וקומיקס ו/או מי מטעמו, על פי שיקול דעתם הבלעדי.
 4. האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.
 5. כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש ולא ישמשו בפרשנות התקנון.

שירותים המוצעים באתר

אתר קריקטורות וקומיקס מציע מגוון תכנים ו/או שירותים ו/או פעולות ולרבות, השירותים המפורטים להלן:

גלישה ועיון בתכנים שונים. רכישת מוצרים ו/או שירותים. שיתוף ושליחת פריטים מן המשתמש לאתר לצורך פרסומם ברשתות החברתיות, לרבות פייסבוק ובערוץ היו-טיוב של קריקטורות וקומיקס. מתן משוב ו/או תגובות לפריטים ו/או תכנים באתר אשר יפורסמו באתר ו/או בדף הפייסבוק ו/או בערוץ היו-טיוב של קריקטורות וקומיקס. מובהר כי קריקטורות וקומיקס רשאי לבחור, על פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, באם לפרסם או למנוע את פרסום המשוב ו/או התמונות ו/או הציורים ו/או הפרטים הנשלחים לאתר. הרשמה לדיוור (קבלת מידע תכני ו/או ניוזלייטר בלבד)

 מובהר, כי קריקטורות וקומיקס רשאי לבחור לפסול ו/או שלא להעלות לאתר ו/או לדף קריקטורות וקומיקס בפייסבוק  ו/או בערוץ היו-טיוב כל תגובה ו/או משוב ו/או תמונה ו/או תוכן (להלן: "התוכן"), אשר על פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, עשוי לפגוע בשמו של קריקטורות וקומיקס ו/או ברגשות הציבור ו/או הינו בעל אופי בוטה או פוגעני באופן מיני או אחר ו/או שהוא עשוי לגרום להפרת זכויות קניין כלשהן ו/או שהיא נוגד הוראות כל דין ו/או מכל טעם אחר. כל משתמש בשירותים המוצעים באתר מצהיר ומאשר בזאת, כי הוא נותן לקריקטורות וקומיקס את זכות השימוש המלאה והבלעדית בתכנים ומאשר ומתחייב כי קריקטורות וקומיקס תהיה רשאית להשתמש בשמו ו/או באיורים במסגרת כל פרסום ו/או הצגת התוכן באתר ו/או בדף הפייסבוק ו/או בערוץ היו-טיוב וללא תשלום כלשהו. זכות זו של קריקטורות וקומיקס תישמר ללא הגבלת זמן. כמו כן, המשתמש בשירותים מאשר כי הוא מודע לכך כי מרגע פרסום המשוב ו/או התגובות, השיתוף, התיוג והעלאת ותכנים מכל סוג לאתר ו/או לדף הפייסבוק ו/או לערוץ היו-טיוב של קריקטורות וקומיקס, תהיינה פעולותיו אלה חשופות לציבור, על כל המשתמע מכך, והמשתמש מאשר כי לקח זאת בחשבון בהחלטתו להשתמש בשירותים אלה.

הרכישה באתר

האתר מאפשר, בין היתר, בחירת ורכישת מוצרים מבין המוצרים המופיעים באתר. כדי לבצע הזמנה יש תחילה לבחור את המוצר. עבור כל מוצר המוצע באתר יוצג "דף מוצר" בו יופיעו פרטי המוצר המוצע ומחיר המכירה (להלן "דף המוצר"). לתשומת הלב, קריקטורות וקומיקס רשאי לעדכן את דף ההמוצר מעת לעת, להוסיף או להחסיר מוצרים, להסיר מוצרים שאזלו מן המלאי ו/או לשנות את מחיר המוצר מעת לעת. מובהר כי התמונות באתר הן להמחשה בלבד, ייתכנו שינויים בין התמונות, לרבות הצבעים המופיעים בתמונות ופרטי המוצרים ובין המוצרים בפועל. שינויים אילו נובעים, בין השאר, מן העובדה כי המוצרים מצולמים ומוצגים על גבי מסך מחשב. המחירים המוצגים באתר כוללים מע"מ על-פי דין, אלא אם צוין אחרת במפורש. על מנת לבצע רכישה באתר, יתבקש המשתמש להקליד פרטים בסיסיים כגון שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי. על מנת שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים אחרת קריקטורות וקומיקס לא יוכל להבטיח את ביצוע ההזמנה (להלן: "ביצוע ההזמנה"). לתשומת הלב, מסירת פרטים כוזבים ביודעין עלולה לעלות כדי עבירה פלילית. נגד מגישי פרטים כוזבים עלולים להינקט צעדים משפטיים אזרחיים ופליליים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו לקריקטורות וקומיקס עקב שיבוש הפעלת האתר. כמו כן, המידע שימסר על ידי המשתמש באתר ישמש בין השאר לשליחת דואר אלקטרוני בנוגע למבצעים מיוחדים או עדכונים באתר, זאת אך ורק לאחר קבלת אישור המשתמש לכך. במעמד ביצוע ההזמנה תבצע קריקטורות וקומיקס בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם קבלת אישור ההזמנה ע"י חברות כרטיסי האשראי, תימסר למשתמש הודעה מתאימה כי ההזמנה אושרה. מובהר כי חיוב מבצע הפעולה בגין עלות המוצר או השירות הנרכש על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי מיד עם סיום ביצוע ההזמנה. המוצר/ים ו/או השירות/ים שירכשו באמצעות האתר (היינו, בוצעה על ידי המשתמש הזמנה וזו אושרה) יכונו להלן: ""המוצרים"

עסקת הרכישה תבוצע רק לאחר השלמת תהליך ההזמנה ולאחר שקריקטורות וקומיקס יקבל אישור מאת חברת כרטיסי האשראי על ביצוע החיוב, בהתאם לנהלי העבודה הקיימים בינן לבין קריקטורות וקומיקס. במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברות האשראי – יקבל הלקוח הודעה מתאימה. השלמת עסקת הרכישה מותנית גם בכך שהמוצרים המבוקשים קיימים במלאי בעת השלמת הליך ההזמנה. במקרה של מוצר אשר אזל מן המלאי ו/או שישנה בעיה באספקתו, מכל סיבה שהיא, יהיה קריקטורות וקומיקס רשאיי להודיע למשתמש על ביטול ההזמנה. הודעה כאמור תימסר למשתמש באמצעות דואר אלקטרוני ו/או בהודעה טלפונית, על פי בחירת קריקטורות וקומיקס. במקרה כאמור, לא תהיה למשתמש טענה כלשהי כנגד קריקטורות וקומיקס ובעצם ביצוע ההזמנה, מוותר המשתמש על כל טענה כאמור. קריקטורות וקומיקס שומרת לעצמה את הזכות להגביל את כמות המוצרים בכל הזמנה.

כמו כן יישלח אישור בדואר אלקטרוני על ביצוע הפעולה בתוך 48 שעות מסיום ביצוע עסקת הרכישה על ידי המשתמש באתר. יובהר ויודגש, משלוח הודעת דואר אלקטרוני בדבר רישום ההזמנה במערכת הממוחשבת של קריקטורות וקומיקס אינה מהווה ראיה בדבר השלמת הפעולה ואין במשלוח הודעת הדוא"ל כדי לחייב את קריקטורות וקומיקס. מובהר כי רישומי מערכת המחשב של קריקטורות וקומיקס הכוללים רישום ממוחשב ואוטומטי של כל הפעולות באתר מהווים ראיה לכאורה לאמור בהם.

אספקת המוצר

המשתמש רשאי לבחור באספקת המוצרים המוזמנים לכתובת ביתו או לכתובת אחרת לפי בחירתו. המוצרים המוזמנים יישלחו דרך דואר ישראל בדואר רשום ללא תוספת עלות (זמן משלוח משוער 4-8 ימי עסקים) או בדואר שליחים, בתוספת תשלום של 49 ש״ח (זמן משלוח משעור 1-2 ימי עסקים)

הזמנות אשר בוצעו בימים ראשון ועד שלישי יישלחו ביום חמישי בבוקר

הזמנות אשר בוצעו בימים רביעי ועד שבת יישלחו ביום שני בבוקר

דואר השליחים יישלח ביום ביצוי ההזמנה או יום למחרת

במידה וקריקטורות וקומיקס אינו יכול ו/או מסוגל לספק את המשלוח, תהיה הודעה בדבר בדף מוצר הפריט/המוצר ובאתר. משתמש אשר יבצע הזמנה בזמן זה, קריקטורות וקומיקס אינו חייב בשליחת ו/או אספקת המוצרים המוזמנים ויודיע למשתמש על ביטול ההזמנה 48 שעות מרגע קבלת אישור ההזמנה.

אספקה ללקוח בדואר רשום

קריקטורות וקומיקס יספק למשתמש את המוצרים באמצעות דואר ישראל בדואר מסוג דואר רשום לצורך מתן מספר מעקב נוח וקל. המוצרים המוזמנים נשלחים בימי שני וחמישי. הזמנות אשר בוצעו בימים שני עד רביעי ישלחו ביום חמישי בבוקר. הזמנות אשר בוצעו בימים חמישי עד ראשון ישלחו ביום שני בבוקר. אספקת המוצרים תעשה באחריות הבלעדית של דואר ישראל. קריקטורות וקומיקס איננו אחראי לכל מעשה ו/או מחדל של דואר ישראל, לרבות איחור בביצוע האספקה, משלוח פגום ו/או קרוע. לא תתאפשר אספקת מוצרים מחוץ לשטחי ישראל. לא תתאפשר אספקת מוצרים בימי שישי/שבת/ערבי חג וחג. קריקטורות וקומיקס אינו מחוייב לספק את המוצרים אל אזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית. דמי המשלוח יתווספו למחיר המוצרים המצוין באתר.דמי המשלוח יגבו בגין אספקה ליעד אחד, בין אם הוזמן פריט אחד או יותר קריקטורות וקומיקס רשאי לשנות את דמי המשלוח לפי שיקולו הבלעדי.

חשוב לציין! במידה ולמשלוח לא היה דורש – הלקוח/המשתמש ישלם את דמי המשלוח ע״ס 17 ש״ח לשליחת המשלוח בשנית.

ביטול עסקת הרכישה על ידי המשתמש

המשתמש רשאי לבטל את העסקה שביצע באתר בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") או לחילופין, להחליף את המוצר כנגד מוצר חלופי שווה ערך או זיכוי כספי, הכל כמפורט להלן:ביטול העסקה בתוך שעה מרגע השלמת הזמנת המוצרים באתר ולפני משלוח המוצר – יעשה באמצעות הודעת ביטול טלפונית במספר 053-8890118. בנסיבות כאמור יהיה המשתמש זכאי לקבלת החזר התשלום במלואו (לרבות בגין דמי המשלוח, ככל שנגבו).ניתן לבטל עסקה לאחר קבלת המוצר בידי המשתמש, רק במקרים של פגם במוצר ו/או אי התאמה בין המוצר המוזמן למוצר שהתקבל. לא יהיה ניתן לבטל עסקה עקב הזמנת המוצרים ע״י קטינים שלא בהסכמת ההורה ו/או ההורים

אחריות, אבטחה ופרטיות

קריקטורות וקומיקס ו/או מי מטעמו נוקטים באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר על סודיות המידע. ממטרותיו היא דיוור ישיר תוכני בלבד. להסרה, יש לפנות בכתב לקריקטורות וקומיקס במייל: danvolcomics@gmail.com. ביצוע ההסרה עשוי לארוך עד 5 ימי עבודה מיום קבלת הפנייה. על מנת להגן על סודיות המידע, פועל פועל קריקטורות וקומיקס באמצעות פרוטוקול לסחר אלקטרוני (SSL- Secure Socket Layer) המשמש להצפנת נתונים מרגע קבלתם במערכת ועד להעברתם למערכת אתר קריקטורות וקומיקס. ויודגש; פרטי כרטיסי האשראי של המשתמשים המבצעים פעולות באתר אינם נשמרים כלל במערכות קריקטורות וקומיקס מאחר וקריקטורות וקומיקס נעזרת בחברה חיצונית [UPAY  ואישורית זהב ] לצורך סליקת כרטיסי האשראי. מובהר כי מאחר ומדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת, אין באפשרותה של קריקטורות וקומיקס להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות ועל כן, אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמור בידי קריקטורות וקומיקס ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי קריקטורות וקומיקס. כמו כן, במקרים הנובעים מכוח עליון, קריקטורת וקומיקס לא יהיה אחראי לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם למשתמש או למי מטעמו, אם מידע כלשהו שמסר יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.קריקטורות וקומיקס מתחייב כי לא יעשה שימוש בפרטי המשתמשים הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד ועל מנת לאפשר את ביצוע הרכישה באתר, וכן, לצורך שמירת קשר עם המשתמש. למרות האמור לעיל, קריקטורות וקומיקס רשאי להעביר פרטיו האישיים של משתמש לצד שלישי במקרים בהם המשתמש ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בקריקטורות וקומיקס ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, המשתמש עשה שימוש בשירותי קריקטורות וקומיקס לביצוע מעשה בלתי חוקי, אם התקבל בידי קריקטורות וקומיקס צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המשתמש לצד שלישי וכן בכל מחלוקת או הליך משפטי.

ביטול עסקת הרכישה על ידי קריקטורות וקומיקס

קריקטורות וקומיקס שומר לעצמו את הזכות להפסיק בכל עת, על פי שיקול דעתו הבלעדי, את הפעילות באתר ו/או לבטל עסקת רכישה שביצע משתמש, לרבות, אך לא רק, בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן: אם לאחר סיום עסקת הרכישה התגלה כי הפריט אזל מהמלאי. אם לא נקלטו במערכת פרטי כרטיס האשראי ופרטיו המלאים של המשתמש. בכל מקרה שבו נעשתה פעולה בניגוד לתקנון זה. המשתמש ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין. המשתמש מסר בעת ביצוע עסקת הרכישה ו/או לאחר מכן פרטים שגויים. המשתמש ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בקריקטורות וקומיקס ו/או במי מטעמו ו/או בפעילותו התקינה של האתר ו/או בצד ג' אחר כלשהו. אם לפי דעת קריקטורות וקומיקס, בכוונת המשתמש לשוב ולמכור את המוצרים שנרכשו על ידו באמצעות האתר לצד ג'. בהקשר זה המשתמש מאשר ומתחייב כי לא ימכור פריטים שרכש באתר לצד ג' כלשהו. המשתמש לא הגיע לאסוף את המוצרים שהוזמנו על ידו באפשרות של ״איסוף עצמי״. בכל מקרה אשר בו, מחמת "כח עליון", אין באפשרות קריקטורות וקומיקס לבצע ניהול תקין של האתר, לספק למשתמש את המוצרים ו/או לעמוד בהתחייבות אחרת שלו. בסעיף זה "כוח עליון" משמעו: לרבות תקלות מחשב, תקלות במערכת טלפונים או תקלות במערכות תקשורת אחרות, חבלה כלשהי ואירוע בטחוני. בנסיבות כאמור רשאי קריקטורות וקומיקס לבטל את העסקה או להציע למשתמש מוצר חלופי שווה ערך, לפי שיקול דעתו ובהתאם לנסיבות הביטול. בוטלה מכירה כאמור קריקטורות וקומיקס לא יהיה אחראי ולא ישא, בכל מקרה, בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת המוצר ו/או השרות אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.

פרטי התקשרות עם קריקטורות וקומיקס

נייד: 0538890118 מייל :danvolcomics@gmail.com

קניין רוחני

כל זכויות הקניין הרוחני בכל התכנים באתר קריקטורות וקומיקס, לרבות הפטנטים, זכויות היוצרים, החוברות פעילות, הינם רכושו של קריקטורות וקומיקס בלבד. אין לעשות כל שימוש מסחרי בחוברות הפעילות המתפרסמות באתר קריקטורות וקומיקס ובכל מדיה אחרת לרבות רשתות חברתיות . אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים באתר קריקטורות וקומיקס לצורך הצגתם באתר אינטרנט או בשירות אחר כלשהו בניגוד להוראות ההסכם ו/או בלא לקבל את הסכמת קריקטורות וקומיקס מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם וככל תינתן). בכלל זה נאסר לאסוף נתונים מן האתר באמצעות תוכנות ו/או להפיץ נתונים כאלה ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מן האתר (לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים וקוד-מחשב בלא קבלת רשותו המפורש של קריקטורות וקומיקס מראש ובכתב.

דין ושיפוט

הדין החל על תקנון זה ו/או על כל פעולה ו/או על סכסוך הנובע ממנו, הוא הדין הישראלי בלבד. בכל מקרה של מחלוקת, הסמכות הבלעדית לדון בכל מחלוקת הנובע, במישרין או בעקיפין, מהוראות תקנון זה ו/או מהשימוש ו/או מרכישות באתר – תהא לבתי המשפט (השלום או המחוזי) תל אביב-יפו ולא לכל בית משפט או ערכאה שיפוטית אחרת.