מדיניות אישור והשתתפות בקורסים/חוגים מקוונים

1. כללי
1.1. ההרשמה וההשתתפות בקורסים הינה בכפוף לתנאים המפורטים להלן. ההרשמה
מהווה ביטוי להסכמת המשתתף לתנאים ולמדיניות הרישום.
1.2. במדיניות זו, ״קורס״; או ״קורסים״; – לרבות סדנאות, הכשרות, מיני-קורסים, חוגים
שיעורים בודדים, חבילות של כמה סדנאות יחד וכיוצ״ב, המועברים לפי לוח זמנים
קבוע מראש באופן מקוון באמצעות תכנה לשיתוף מסך, בהנחייתו של דניאל ווליך
(״המנחה״).
1.3. פתיחת הקורס מותנית במספר נרשמים מינימאלי של שניים-עשר (12) נרשמים.
במקרה בו לא נרשמו מספר המשתתפים המינימאלי הנדרש תבוטל ההרשמה
ויבוצע החזר כספי למשתתפים שנרשמו.
1.4. מספר הנרשמים המקסימאלי בקורס הינו חמישים (50). הרישום לקורס הינו על
בסיס כל הקודמת זוכה.
1.5. מועדי ושעות הקורס נתונים להחלטתה הבלעדית של המנחה, כפי שיפורסמו מעת
לעת. במידה שהמנחה אינו יכול לקיים מפגש במועד שנקבע לו מראש, מכל סיבה
שהיא, ייקבע מועד חלופי למפגש השלמה במקום המפגש שבוטל. ההשלמה תוכל
להיעשות גם בדרך של הארכת המפגשים הבאים בקורס, לפי שיקול דעתו של
המנחה.
1.6. המנחה רשאי להודיע, לפני מועד תחילת הלימודים בקורס, באופן חד צדדי וללא
התראה מוקדמת על ביטול הקורס מכל סיבה שהיא. במקרה כזה הודעה תימסר
למשתתפים ותינתן להם האפשרות לבחור בין שמירת מקומם בקורס לכשייפתח
במועד הבא לבין קבלת החזר כספי מלא של התשלום שהועבר על-ידם.
2. רישום לקורס
2.1. הקורסים מיועדים לילדים בגילאי 7-12, אולם הרישום אפשרי לכל אדם באשר הוא,
בעל הכשרות המשפטית לבצע זאת בהתאם לחוק והיא הבעלים של כתובת דואר
אלקטרוני תקפה.
2.2. ההשתתפות בקורס מותנית ברישום ובעמידה בתנאי התשלום. אי-עמידה
בתשלומים תהווה עילה לביטול הרישום ולהפסקת ההשתתפות בקורס.
2.3. הרישום לקורס מהווה רישום לכלל המפגשים המתוכננים להתקיים, ולא ניתן
להירשם למפגשים בודדים או לחלקם.
2.4. למען הסר ספק, הרישום והתשלום הוא בעבור משתתף יחיד. במקרה של כמה
משתתפים המעוניינים להשתתף בקורס יחד ממחשב אחד עדיין נדרש רישום
ותשלום בעבור כל המשתתפים.

2.5 התשלום לקורס נעשה באופן מלא ומראש בעת הרישום באמצעות כרטיס אשראי
של אחת מחברות האשראי הפועלות כדין בישראל או באמצעות יישומוני העברת
כספים מסוג ״ביט״ או ״פייבוקס״. הרישום מותנה בקבלת אישור בדבר השלמת
פעולת העברת התשלום. באם לא יתקבל אישור כאמור תיחשב העסקה כמבוטלת.
2.6. מחיר הקורסים מוצג במטבע ישראלי בלבד ויבוצע כנגד חשבונית מס/קבלה כחוק.
המנחה שומר על זכותו לשנות את המחירים בכל עת לפי שיקול דעתו הבלעדי,
לרבות הודעה על מבצעים והנחות, הטבות או שימוש בקופונים מסוגים שונים.
המחיר הקובע הינו המחיר המופיע בדף התשלום בעת ביצוע התשלום.
2.7. המנחה ו/או מי מטעמו לא יישאו בכל אחריות לכל שימוש בלתי מורשה, שימוש
לרעה, שימוש שלא כדין ו/או שימוש במרמה שייעשה ע״י צד שלישי באמצעי
התשלום בו נעשה שימוש לשם ביצוע התשלום עבור הקורס.
2.8. מרגע שהתקבל אישור על ביצוע העסקה היא אינה ניתנת לשינוי או לביטול אלא
בכפוף להוראות פרק 3 להלן.
2.9. למנחה שמורה הזכות שלא לקבל רישום של פלוני לקורס מכל סיבה שהיא בהתאם
לשיקול דעתו הבלעדי.
2.10. למנחה שמורה הזכות להפסיק את השתתפותו של לקוח בקורס מסיבה של
התנהגות שאינה הולמת ומונעת את המשך התנהלותו התקינה של הקורס. במקרה
כזה לא יוענק החזר כספי כלשהו.
3. ביטול השתתפות בקורס והחזר כספי
3.1. לקוח אשר מבקש לבטל את השתתפותו בקורס יודיע על כך למנחה בהקדם תוך
מסירת פרטים מאמתים כפי שיידרשו ע״י המנחה. הודעה בע״פ תגובה בהודעה
בכתב. המועד הקובע לצורך חישוב תקופת הביטול הינו מועד שליחת ההודעה
בכתב.
3.2. יובהר, כי אי השתתפות בשיעורים לרבות מסיבות טכניות ו/או הודעה טלפונית ו/או הודעה בעל פה ו/או כל
התנהגות אחרת אינה נחשבת ולא תיחשב כהודעת ביטול עסקה, והלקוח מוותר
מראש על כל טענה הנוגעת לבקשת ביטול שלא נעשתה בכתב בהתאם להוראות
סעיף 3.1 לעיל.
3.3. מתן אפשרות להקפאת קורס במקום ביטולו נתונה לשיקול דעתו הבלעדי של
המנחה, ואיננה מוענקת באופן אוטומטי.
3.4. הודעת ביטול שתתבצע בתוך 24 שעות ממועד ביצוע העסקה, ובתנאי שביטול
כאמור ייעשה עד מועד תחילת הקורס תזכה את הלקוח להחזר כל התשלומים
ששילם עבור הקורס.

3.5. הודעת ביטול שתתבצע לאחר המועד המצוין בסעיף 3.4 לעיל ועד מועד תחילת
הקורס תזכה את הלקוח להחזר כל התשלומים ששילם בעבור הקורס, בניכוי דמי
ביטול בגובה 5% ממחיר העסקה.

3.6 לקוח שיבטל את הרשמתו לקורס ממועד תחילת הקורס ועד המפגש החמישי, בין אם השתתף
בשיעורים, כולם או חלקם, ובין אם לאו, מכל סיבה שהיא, יהיה זכאי להחזר החלק היחסי ששילם בעבור הקורס, בניכוי דמי
ביטול בגובה 5% ממחיר העסקה.

3.7. לקוח שיבטל את הרשמתו לאחר המפגש החמישי, בין אם השתתף
בשיעורים, כולם או חלקם, ובין אם לאו, מכל סיבה שהיא, לא יהא זכאי לכל החזר
כספי בגין מחיר הקורס, בין אם שולם ובין אם לאו.
3.8. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, זיכוי לקוח והחזר כספים יבוצע ע״י המנחה בתוך 14
ימים מיום קבלת הודעת הביטול.
3.9. במקרה של ביטול עסקה, יושבו ללא דיחוי ע״י הלקוחה, כל החומרים שנתקבלו
מהמנחה במסגרת הקורס, מבלי שנעשה בהם שימוש, לרבות מחיקת כל החומרים
האלקטרוניים אשר הופצו ע״י המנחה ומידע אודות שאר המשתתפים בקורס.
3.10. לצורך האמור במדיניות זו, ״מועד תחילת הקורס״ הינו מועד המפגש הראשון בקורס.
4. קניין רוחני
4.1. השימוש בחומרים שנמסרו ע״י המנחה במהלך הקורס הינו לשימושם האישי של
המשתתפים ואין לעשות בהם כל שימוש מסחרי אל מול צדדים שלישיים.
4.2. המנחה הינו בעל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות יוצרים, על חומרי הקורס
והתכנים המועברים בו. זכויות היוצרים יכללו, בין היתר, את מצגות הקורס, מבנה
הקורס, תכני הקורס, התמונות והטקסטים המופיעים בשיעורים ובחומרים הנלווים
ואת שם הקורס.
4.3. אין להעתיק, לפרסם, לשכפל, לשנות, לעבד, למכור, להציג בפומבי, בשלמות ו/או
כל חלק מהקורס ו/או מהתכנים המופיעים בו ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב של
המנחה.
5. דיוור ישיר
5.1. ההרשמה לקורס משמעה הסכמה לקבל מהמנחה תכנים פרסומיים ושיווקיים בדבר
קורסים עתידיים, מבצעים ותכנים נוספים. הסרה מהדיוור ניתן לבצע בכל עת באופן
אוטומטי באמצעות הקישור להסרה המצורף לכל פרסום.
6. הגבלת אחריות
6.1. מובהר בזאת כי תכני הקורס מועברים ע״פ מיטב הבנתו, ידיעתו וניסיונו של
המנחה. המנחה אינו אחראי לכל פעולה שתינקט ע״י המשתתפים ו/או לכל פרשנות
שתינתן על-ידם לתכנים המועברים בקורס. כל פעולה של משתתף בהסתמכו על
התכנים המועברים בקורס הינה על דעתו ואחריותו הבלעדית.
6.2. המנחה אינו מתחייב מה יהיו תוצאות ההשתתפות בקורס עבור המשתתפים,
לרבות שיפור במוטוריקה העדינה, ביכולות הציור וכיוצ״ב. למשתתפים לא תהיה כל

טענה ו/או תביעה כנגד המנחה בגין הופעה או אי-הופעה של תוצאות מסוימות
בסיום הקורס או לאחריו.
6.3. הקורסים מועברים באמצעות תוכנות לשיתוף מסך. באחריות המשתתף לוודא כי
תוכנות אלו מותקנות אצלו בצורה תקינה, כי הוא נמצא במקום אשר יש בו תשתית
אינטרנט במהירות ואיכות מספקת, וכי אין מניעה טכנית או אחרת מצדו להשתתף
בקורס באמצעים אלו.
7. פרטיות
7.1. המנחה ישמור על פרטיות המשתתפים בכפוף להוראות כל דין.
7.2. הודעות ועדכונים מהמנחה למשתתפי הקורס בנוגע לתכני הקורס יועברו באמצעות
דואר אלקטרוני ו/או בקבוצת ווטסאפ הייעודית שתפתח לקורס.